എന്‍റെ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ എന്‍റെതു മാത്രമാണ്. ഒരു പക്ഷെ, ഒരിക്കലും യാഥാര്‍ത്യമാകാത്തവ !എങ്കില്‍ക്കൂടി അവയെനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്; സ്വപ്നങ്ങള്‍ക്കുമപ്പുറത്തുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് യാത്രയാകും വരെ.....


Monday, 11 June 2012

ഭ്രാന്ത്
നീയെനിക്ക് തന്നതും മറ്റൊരു ചായാമുഖിയോ?
നോക്കുമ്പോഴെല്ലാം നിന്നെ മാത്രം കാണുന്ന മായക്കണ്ണാടി!
നീയെന്റെ പ്രതിബിംബമോ?
ഇതോ പ്രണയം?!!
.................
ഞാനാ കണ്ണാടി ഉടച്ചുകളഞ്ഞു;
ഇപ്പോള്‍ നൂറായിരം കണ്ണാടിചില്ലുകളില്‍ നീ ചിരിക്കുന്നു.!!
അരുത്, ഇങ്ങനെ ചിരിക്കരുത് - നിന്റെ ചിരിയില്‍ ഞാന്‍ തളരുന്നു..
എല്ലാവരും പറയുന്നു എനിക്ക് ഭ്രാന്തെന്ന്...